Traditional Chinese Medicine for Circulatory Symptoms

Heart / Circulatory


Blood Circulation : Tung Shueh Pills : L07
$28.00, 10/$200.00
Relaxx Plus Extract : Jia Wei Xiao Yao Wan (K78)
$10.99, 12/$87.00
Pseudoginseng & Eucommiae Combination : Tian Qi Du Zhong (K05)
$7.50, 10/$50.00
Osherb Tea Extract Osteophyte Support : Kang Gu Zeng Sheng Pien (K06)
$7.50, 10/$50.00
Compound Cortex Eucommiae Tablets : Fu Fang Du Zhong Pian (K33) : OS
$8.99, 10/$60.00
Dan Shen Pian : Fu Fang Dan Shen Pien (K142)
$9.99, 10/$70.00
Blood, Bones, Muscle : Fong Ton Pills 80 : L08 : OS
$28.00, 10/$200.00
Evening Primrose Oil : Yue Jian Cao (S62)
$11.99, 12/$90.00
Circuherb Tea Extract : Shao Lin Die Da (K23)
$3.75, 12/$30.00
Yunnan Baiyao Capsules : Yunnan Baiyao Jiao Nang (K49) : OS
$14.99, 10/$110.00
Tienma Chufengbu Tablets : Tian Ma (K130) : OS
$7.50, 10/$50.00
Xuemeian Capsules : Xue Mei An (K171) : OS
$15.00, 10/$104.00
Hawthorn Fruit Combo Tea Extract : Jiang Xue Zhi Wan (K173) : OS
$7.50, 10/$50.00
Lovage Root Combo Tea Extract : Pian Tou Tong (K174) : OS
$7.50, 10/$50.00
Shuxin Cardyherb Tea Extract : Shu Xin Ko Fu Ye (K180) : OS
$11.00, 10/$80.00
Circulex : Tian Ma Wan (K183) : OS
$7.50, 10/$50.00
Angelica Combination Tea Extract : Du Huo Jisheng Wan (K186)  : OS
$10.99, 12/$87.00
Musculosketal Herb Cap : Xiao Luo Tong (K210) : OS
$7.50, 10/$50.00
Circular Active Formula : Lei Yun Shang Huo Luo Dan (K227) : OS
$16.50, 10/$120.00
Specific Jiang Tang Remedy : Jing Zhi Jiang Tang Ling (K249)
$9.99, 10/$65.00
Specific Rubrella Care : Feng Zhen Wan (K250) : OS
$5.50, 12/$50.00
Maodungching Cardyherb Capsules (K253)
$7.50, 10/$50.00
Hawthorn Extract : Shan Zha Jiang Zhi Pian (K267)
$7.50, 10/$50.00
Circula Support : Zhui Feng Su He (K286)
$20.00, 6/$78.00
Restor Nex : Jin Gu Tieh Shang Wan (K308)
$7.50, 10/$50.00
Tang Kwei & Astragalus extract : Dang Gui Bu Xue Wan : K361
$10.99, 12/$87.00
Po Lung Yuen 10 Pills (M120)
$29.99, 5/$100.00
Sea Horse Bushing Wan 120 Pills (M116) : OS
$9.99, 12/$72.00
Tien Ma Mi Huan Su - Hypertension Care Formula (S43) : OS
$7.99, 12/$66.00
Shechebao Herbal Extract : Xue Zhi Bao (S50) : OS
$10.50, 10/$70.00
LW Ginkgo Leaf Tablet : Yin Xing Ye (S70) : OS
$4.50, 20/$60.00
Zhongfeng Tongmai Pills (S74) : OS
$17.99, 10/$120.00
Eliminate Decoction : Da Huang Mu Dan Tang (S92)
$11.25, 10/$75.00
Water Balance Decoction : Wu Ling San (S93)
$11.25, 10/$75.00
Circula Decoction : Zhen Wu Tang (S96)
$11.25, 10/$75.00
Blood Pressure Formula : Qing Nao Jiang Ya (S100) : OS
$14.99, 10/$100.00
Wood Lock Yuen (N83)
$29.99, 5/$100.00
Cardy Herbs : Qing Yu Jiu Xin Wan (K135) : OS
$18.00, 10/$120.00
Circulin Tea Extract : Ren Shen Zai Zao (K138)
$12.99, 12/$102.00
Circula & Comfort (I) Supplement : Han Shi Bi Tong (k139)
$8.50, 12/$60.00
Hamoherb Extract Tablets : Zhi Su Ning Pian (k169)
$8.50, 12/$60.00
Ocxiherb Tablets : Te Xiao Xiao Cuo (k229)
$8.50, 12/$60.00
Circula & Comfort (II) Supplement : Han Re Bi Tong (s109)
$8.50, 12/$60.00
Circulate Herbs Decoction : San Bi Tang  (K326)
$11.25, 10/$75.00
Circulation Plus Decoction :   Xue Fu Zhu Yu  Tang  (K341) : OS
$11.25, 10/$75.00
Circu & Balance Decoction :  Tao Ren Cheng Qi Tang  (K342)
$11.25, 10/$75.00
Sheng Fa Capsules : GW15-L38 : OS
$6.99, 10/$50.00
Circu & Pressure Formula : S121 : OS
$9.00, 10/$62.00
Heart : Compound Danshen Dropping Pill  : L04 : OS
$14.99, 10/$100.00
Blood Pressure Formula : Jiang Ya Ping (K03) : OS
$8.99, 10/$60.00
Shexiang Baoxin Wan pills (K156) : OS
$24.99, 10/$180.00
Gastrodia Root Combination : Tian Ma Tou Tong (K09) : OS
$7.50, 10/$50.00